ශ්‍රී ලංකාව තුළ

සැප්තැම්බර් 20 13:36 වන විට

තහවුරු කළ කොරෝනා රෝගීන්

504491

මේ මොහොතේ ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්

60328

සුවය ලැබුවන්

432038

මරණ

12125

ලොව පුරා

සැප්තැම්බර් 20 13:36 වන විට

තහවුරු කළ කොරෝනා රෝගීන්

229,318,960

සුවය ලැබුවන්

205,958,847

මරණ

4,705,788

ආසාදිත රටවල්

214

අවසන් දින 14 තුළ නව රෝගීන්
රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්
රෝගීන් සංඛ්‍යාවේ වෙනස්වීම
දිනපතා එක්වන නව රෝගීන්
තහවුරු කළ රෝගීන්ගේ ව්‍යාප්තිය
දිස්ත්‍රික්කය අනුව රෝගීන්
රට අනුව ව්‍යාප්තිය
* වැඩිම රෝගීන් වාර්තා වන රටවල් 10 පමණි
ස්ථානය අනුව රෝගීන්
හුදෙකලා කල ප්‍රදේශ
දැනුවත් වෙමු
කොරෝනා ආසාදනය වළක්වා ගනිමු

තොරතුරු මූලාශ්‍ර:
වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
Worldometer

තොරතුරු ජනගතකරණය:
හෙළකුරු