ශ්‍රී ලංකාව තුළ

ජූනි 24 07:37 වන විට

තහවුරු කළ කොරෝනා රෝගීන්

246109

මේ මොහොතේ ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්

32219

සුවය ලැබුවන්

211186

මරණ

2769

ලොව පුරා

ජූනි 24 07:41 වන විට

තහවුරු කළ කොරෝනා රෝගීන්

180,344,902

සුවය ලැබුවන්

165,071,224

මරණ

3,906,783

ආසාදිත රටවල්

214

අවසන් දින 14 තුළ නව රෝගීන්
රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්
රෝගීන් සංඛ්‍යාවේ වෙනස්වීම
දිනපතා එක්වන නව රෝගීන්
තහවුරු කළ රෝගීන්ගේ ව්‍යාප්තිය
දිස්ත්‍රික්කය අනුව රෝගීන්
රට අනුව ව්‍යාප්තිය
* වැඩිම රෝගීන් වාර්තා වන රටවල් 10 පමණි
ස්ථානය අනුව රෝගීන්
හුදෙකලා කල ප්‍රදේශ
දැනුවත් වෙමු
කොරෝනා ආසාදනය වළක්වා ගනිමු

තොරතුරු මූලාශ්‍ර:
වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
Worldometer

තොරතුරු ජනගතකරණය:
හෙළකුරු