ශ්‍රී ලංකාව තුළ

දෙසැම්බර් 04 21:59 වන විට

තහවුරු කළ කොරෝනා රෝගීන්

26559

මේ මොහොතේ ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්

6992

සුවය ලැබුවන්

19438

මරණ

129

ලොව පුරා

දෙසැම්බර් 04 20:30 වන විට

තහවුරු කළ කොරෝනා රෝගීන්

65,737,417

සුවය ලැබුවන්

45,569,794

මරණ

1,515,583

ආසාදිත රටවල්

214

අවසන් දින 14 තුළ නව රෝගීන්
රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්
රෝගීන් සංඛ්‍යාවේ වෙනස්වීම
දිනපතා එක්වන නව රෝගීන්
තහවුරු කළ රෝගීන්ගේ ව්‍යාප්තිය
දිස්ත්‍රික්කය අනුව රෝගීන්
රට අනුව ව්‍යාප්තිය
* වැඩිම රෝගීන් වාර්තා වන රටවල් 10 පමණි
ස්ථානය අනුව රෝගීන්
දැනුවත් වෙමු
කොරෝනා ආසාදනය වළක්වා ගනිමු

තොරතුරු මූලාශ්‍ර:
වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
Worldometer

තොරතුරු ජනගතකරණය:
හෙළකුරු