ශ්‍රී ලංකාව තුළ

අප්‍රේල් 16 16:32 වන විට

තහවුරු කළ කොරෝනා රෝගීන්

95949

මේ මොහොතේ ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්

2730

සුවය ලැබුවන්

92611

මරණ

608

ලොව පුරා

අප්‍රේල් 16 07:25 වන විට

තහවුරු කළ කොරෝනා රෝගීන්

139,686,933

සුවය ලැබුවන්

118,731,199

මරණ

2,999,553

ආසාදිත රටවල්

214

අවසන් දින 14 තුළ නව රෝගීන්
රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්
රෝගීන් සංඛ්‍යාවේ වෙනස්වීම
දිනපතා එක්වන නව රෝගීන්
තහවුරු කළ රෝගීන්ගේ ව්‍යාප්තිය
දිස්ත්‍රික්කය අනුව රෝගීන්
රට අනුව ව්‍යාප්තිය
* වැඩිම රෝගීන් වාර්තා වන රටවල් 10 පමණි
ස්ථානය අනුව රෝගීන්
දැනුවත් වෙමු
කොරෝනා ආසාදනය වළක්වා ගනිමු

තොරතුරු මූලාශ්‍ර:
වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
Worldometer

තොරතුරු ජනගතකරණය:
හෙළකුරු